Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chưa được thử nghiệm
    untried methods
    những phương pháp chưa được thử nghiệm