Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (số nhiều novellas)
    tiểu thuyết ngắn; truyện mang tính tường thuật