Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

novelese /nɔlə'li:z/  

  • Danh từ
    văn phong (của) tiểu thuyết rẻ tiền