Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfamiliar /,ʌnfə'miliə[r]/  

 • Tính từ
  không quen, xa lạ
  working in new and unfamiliar surroundings
  làm việc trong môi trường mới và xa lạ
  I'm unfamiliar with this type of computer
  tôi không quen với loại máy điện toán này

  * Các từ tương tự:
  unfamiliarity, unfamiliarly