Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfamiliarity /,ʌn,fəmili'ærəti/  

  • Danh từ
    sự không quen, sự xa lạ