Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chưa [được] biết
  tác dụng phụ của thuốc này các nhà khoa học chưa biết
  chưa mấy ai biết đến
  a previously unknown painter
  nhà họa sĩ trước đây chưa mấy ai biết đến
  Danh từ
  (thường the unknown)
  điều (cái) chưa từng biết
  các du khách vũ trụ lên đường đi vào một cõi chưa từng biết
  người chưa mấy ai biết đến
  the leading role is played by a complete unknown
  vai chính do một người chưa mấy ai biết đến đóng
  (toán học) ẩn số

  * Các từ tương tự:
  unknown quantity