Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mysterious /mis'tiəriəs/  

 • Tính từ
  huyền bí, bí ẩn
  sự biến mất đầy bí ẩn của anh tôi làm mọi người lo ngại
  she gave me a mysterious look
  cô ta nhìn tôi với cái nhìn đầy bí ẩn

  * Các từ tương tự:
  mysteriously, mysteriousness