Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mysteriously /mi'stiəriəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] huyền bí, [một cách] bí ẩn