Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncanny /ʌn'kæni/  

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  không tự nhiên
  the silence was uncanny
  sự im lặng không tự nhiên
  kỳ lạ, khác thường
  an uncanny resemblance
  một sự giống nhau kỳ lạ