Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insoluble /in'sɒljəbl/  

 • Tính từ
  không hòa tan
  không giải quyết được
  an insoluble problem
  một vấn đề không giải quyết được

  * Các từ tương tự:
  insolubleness