Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm bối rối
    bewildering complexity
    sự phức tạp làm người ta bối rối