Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexplicable /,inik'splikəbl/  

  • Tính từ
    không thể giải thích được

    * Các từ tương tự:
    inexplicableness