Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unclear /'ʌn'kliə/  

 • Tính từ
  không trong, đục
  không rõ, không sáng
  (nghĩa bóng) không rõ ràng, không minh bạch, không phân minh

  * Các từ tương tự:
  uncleared