Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bí ẩn, khó hiểu
  an enigmatic smile
  nụ cười bí ẩn

  * Các từ tương tự:
  enigmatical, enigmatically