Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    bí ẩn, kỳ bí, khó hiểu