Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũng mystical)
  huyền bí, thần bí; bí ẩn
  kinh dị
  mystic beauty
  vẻ đẹp kinh dị
  Danh từ
  người hoà đồng thần linh

  * Các từ tương tự:
  mystical, mystically, mysticise, mysticism, mysticize