Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm bối rối mà không nắm được
    tôi bị hoang mang và không hiểu được ông ta đã làm điều đó như thế nào