Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trò đánh lừa, trò chơi xỏ
  Động từ
  đánh lừa, chơi xỏ

  * Các từ tương tự:
  hoaxer