Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • give somebody gyp
  (Anh, khẩu ngữ)
  a. mắng ai thậm tệ; phạt ai nghiêm khắc
  làm cho ai đau đớn
  bệnh thấp khớp làm tôi rất đau đớn

  * Các từ tương tự:
  gypper, gyppo, gyps, gypsa, gypseous, gypsophil, gypsophilous, gypsophily, gypsum