Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dối trá, sự lừa dối
    trò lưa dối, thủ đoạn lừa gạt