Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  âm mưu lừa đảo khôn khéo
  a betting scam
  một âm mưu lừa đảo khôn khéo trong cá độ

  * Các từ tương tự:
  scammony, scamp, scamper, scampi, scampish