Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thằng nhãi ranh tinh quái
  lại cái thằng nhãi ranh tinh quái Jimmy giấu dép của tôi rồi!
  Danh từ
  cách viết khác skimp
  xem skimp

  * Các từ tương tự:
  scamper, scampi, scampish