Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều) tôm hồng
    món tôm hồng lăn bột rán

    * Các từ tương tự:
    scampish