Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scammony /'skæməni/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây bìm bìm nhựa xổ (rễ cho chất nhựa dùng làm thuốc xổ)