Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chuyện bịa
    sự đánh lừa

    * Các từ tương tự:
    flambé, flambeau, flambeaux, flamboyance, flamboyancy, flamboyant, flamboyantly, flame, flame-cells