Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flamboyance /'flæm'bɔiəns/  

  • Danh từ
    sự khoa trương
    sự lòe loẹt