Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flamboyantly /flæm'bɔiəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] khoa trương
    [một cách] lòe loẹt