Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều flambeaus /'flæmbouz/, flambeaux /'flæmbouz/
    ngọn đuốc

    * Các từ tương tự:
    flambeaux