Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flambeaux /'flæmbou/  

  • Danh từ, số nhiều flambeaus /'flæmbouz/, flambeaux /'flæmbouz/
    ngọn đuốc