Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flamboyancy /flæm'bɔiəns/  

  • Danh từ
    tính chất chói lọi, tính chất sặc sỡ, tính chất rực rỡ, tính chất loè loẹt