Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    tế bào ngọn lửa