Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ăn gian, lừa gạt (để chiếm cái gì của ai)
    chị ta bị một tên kế toán bất lương lừa lấy mất tiền

    * Các từ tương tự:
    defraudation, defrauder