Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imposture /im'pɒstʃə[r]/  

  • Danh từ
    sự mạo danh lừa đảo