Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm lúng túng, làm bối rối
    làm phức tạp, làm rắc rối, làm khó hiểu

    * Các từ tương tự:
    perplexingly