Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rắc rối, phức tạp
  an intricate piece of machinery
  một bộ phận máy cấu tạo phức tạp
  a novel with an intricate plot
  cuốn tiểu thuyết với cốt truyện phức tạp

  * Các từ tương tự:
  intricately, intricateness