Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thơ khéo léo, tinh vi
    phức tạp, rối rắm, như trận đồ bát quái

    * Các từ tương tự:
    daedalian