Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sinuous /'sinjʊəs/  

  • Tính từ
    uốn khúc, ngoằn ngoèo
    the river's sinuous course
    lòng sông uốn khúc