Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anfractuous /æn'fræktjuəs/  

  • Tính từ
    quanh co, khúc khuỷu
    rắc rối, phức tạp