Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, -iest)
  có nhiều mắt (gỗ)
  khó khăn, hóc búa
  a knotty problem
  một vấn đề hóc búa