Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intricately /'intrikətli/  

  • Phó từ
    [một cách] rắc rối, [một cách] phức tạp