Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ ,læbə'rinθin)
    rối ren phức tạp; chằng chịt khó lần