Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có mấu
    đầy mấu; xương xẩu