Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    quanh co, khó lần ra manh mối, khó tìm lối ra
    (nghĩa bóng) hỗn độn, rối rắm