Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhe răng gầm gừ (chó)
  con chó nhe răng gầm gừ tôi
  hầm hè
  "cút ra khỏi đây" hắn hầm hè với chúng tôi
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự nhe răng gầm gừ; tiếng gầm gừ
  sự hầm hè; tiếng hầm hè
  answer with an angry snarl
  cằn nhằn trả lời
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  sự rối tung
  my knitting was in a terrible snarl
  đồ đan của tôi rối tung cả lên
  Động từ
  snarl something up
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  [làm] rối tung; [làm] kẹt, [làm] tắc nghẽn
  giao thông bị kẹt ở gần chỗ xảy ra tai nạn

  * Các từ tương tự:
  snarl-up, snarler, snarling, snarly