Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phức tạp
  an involved explanation
  một lời giải thích phức tạp
  involved in something
  liên can đến, dính líu đến
  get involved in criminal actions
  dính líu vào hoạt động tội phạm
  involved with somebody
  có quan hệ mất thiết với
  có quan hệ mất thiết với ai về mặt tình cảm

  * Các từ tương tự:
  involvedly