Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsolvable /' n's lv bl/  

  • Tính từ
    không gii quyết được
    không giải được