Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unidentified /,ʌnai'dentifaid/  

 • Tính từ
  không thể truy ra nguồn gốc, chưa xác định được gốc tích
  an unidentified species
  một loài sinh vật chưa xác định
  information from unidentified sources
  thông tin từ nguồn gốc không xác định

  * Các từ tương tự:
  unidentified flying object