Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unnamed /'ʌn'neimd/  

  • Tính từ
    không tên, vô danh