Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrevealed /' nri'vi:ld/  

  • Tính từ
    không để lộ ra
    không bị phát giác, không bị khám phá