Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unknown quantity /,ʌnnəʊ'kwɒntiti/  

  • người chưa rõ khả năng; điều chưa rõ phẩm chất
    (toán học) ẩn số (thường biểu thị bằng con chữ x)